Color Engineering Lab    
 
 
 

State Key Lab of Modern Optical Instrumentation
College of Optical Science and Engineering
Zhejiang University

   
 
 

Member

Faculty

Prof. Ming Ronnier Luo

 

Postdoc

Yuechen Zhu (Grace)


Secreatry

Xiaoxuan Liu (Alice)


Advisors

Prof. Guihua Cui

Prof. Changjun Li

Prof. Michael Pointer (University of Leeds, UK)

Prof. John B Hutchings (University of Leeds. UK)

 

PhD Students

Dalin Tian (David)                        Farhan Muhammad

Liu Yu (Iris)                                  Muhammad Usman Khan

Mingkai Cao (Summer)                Imran Mehmood

Qiang Xu (James)

         

Master Students       

Keyu Shi (Lucas)                         Hui Fan (Fiona)                        

Xinye Shi(Johnny)


Forthcoming StudentsAlumni

Rui Peng (Cherry),Huawei

Xi Lv (Cici) ,Ali

Zihao Liu (Winston) ,OPPO

Yuechen Zhu  , Zhejiang University(Postdoc)     

Yu Hu (PHD) , Huawei     

Jiamin Shen (Master) , TPLink

Baiyue Zhao (Master) , Huawei   

Yuzhao Wang (PHD) , VIVO

Lihao Xu (PHD) ,  Hangzhou Dianzi University(Lecturer)

Qiyan Zhai , (PHD) , Huawei

Meilin Wang (Master), Meituan

Shiqi Zheng (Master), Baidu

Ming Ye (Master), Baidu 

Yang Yang (PhD) , Xiaommi

Haiting Gu (Master), L'OREAL

Yuteng Zhu(Master), UEA(PHD)

Hong Li (Master), Huawei Inc. 

Wenjie Huang(Master), Huawei 

Shining Ma (Master), University of Leuven

Muhammad Safdat(PhD), KLARNT


Former Staff

Dr. Fereshteh Mirjalili (Postdoc, Iranian)

Dr. Jing Liang (Postdoc, Dalian Polytech University)

 

 
Copyright©2012 Color Engineering Center
Address:Rm435,No.3 Teaching Building, College of Optical Science and Engineering,
Zhejiang University, 38 ZheDa Road, HangZhou310027, China
Voice:+86-571-87952225 Email:alice_liu@zju.edu.cn